Wetgeving privéklinieken, artsen & medisch specialisten

De Nederlandse wetgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit in zorginstellingen en bij (solistische) zorgverleners voor u gewaarborgd wordt door meerdere wetten. Zoals alle artsen en klinieken moet Kliniek voor Jou voldoen aan de wetgeving en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn. Dit geldt dus voor iedereen die zich bezighoudt met cosmetische behandelingen en plastische chirurgie, dus ook de schoonheids- en massagesalons die bijvoorbeeld injectables (Botox en fillers) aanbieden.

NIEUW: Kwaliteitskader Cosmetische zorg

Op 12 november 2019 is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Cosmetische zorg is inmiddels ook definitief vastgesteld. Dit kader stelt randvoorwaarden aan de uitvoer van cosmetische behandelingen en draagt bij aan meer keuzevrijheid voor patiënten en cliënten. Het kader gaat in per 1 januari 2022. Handhaving gebeurt door de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ). Lees meer over dit kader.

Voor wie geldt het Kwaliteitskader cosmetische zorg?

ZBC’s, particuliere klinieken als ook solistische zorgverleners zoals artsen en plastisch chirurgen die zelfstandig werkzaam zijn moeten zich aan de eisen van dit kader te houden.

Wat staat er precies in het kader?

In dit kwaliteitskader staan de landelijke afspraken met de betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn, zodat een cliënt overal in Nederland dezelfde veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt. Het kader is bedoeld voor alle (solistische) zorgverleners en zorginstellingen die cosmetische of esthetische geneeskundige behandelingen uitvoeren zoals injectables, ooglidcorrecties, buikwandcorrecties en borstvergrotingen. Naast het garanderen van goede, veilige cosmetische zorg met zo min mogelijk complicaties voor cliënten, is het belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen continu blijven leren (continue verbetering), met het oog op optimale zorg voor cliënten.

Basisprincipes kwaliteitskader

Het kwaliteitskader gaat uit van een aantal basisprincipes, zoals goede zorg, cliëntgerichte aanpak en goede afstemming en samenwerking tussen zorgverleners. Daarnaast beschrijft het drie ‘categorieën’ behandelingen op basis van de complexiteit van de verrichting en het medisch risico dat een cliënt bij een bepaalde verrichting of behandeling loopt. In het kwaliteitskader staan voor elke categorie behandeling eisen voor goede kwaliteit en veiligheid en te organiseren randvoorwaarden. Naast het beschrijven van kwaliteitseisen, bevat het kwaliteitskader een oproep om te komen tot het versterken van het lerend vermogen van de sector.

  • Categorie 1: Oppervlakkige diepte behandelingen zoals Botox, fillers en Energy Based Devices (EBD) zoals laserbehandelingen;
  • Categorie 2: Medium diepe behandelingen en ingrepen zoals bovenooglidcorrecties en beperkte genitale chirurgie (schaamlipcorrecties);
  • Categorie 3: Diepe resurfacing behandelingen en ingrepen zoals: buikwandcorrectie, borstvergroting, face- en halslift, onderooglidcorrecties en body sculpturing

Het doel van dit kwaliteitskader is te beschrijven wat goede en veilige cosmetische zorg voor de cliënt is en hoe alle betrokkenen daaraan kunnen bijdragen. Het is belangrijk dat cliënten duidelijke informatie krijgen en bewust kunnen kiezen voor het ondergaan van een cosmetische ingreep of plastisch chirurgische behandeling. Het kwaliteitskader geeft inzicht in de kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat cliënten van cosmetische zorg mogen verwachten. Het beschrijft de afspraken tussen zorgverleners en zorginstellingen om samen de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. Ook vormt dit kader de basis voor extern toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het tuchtrecht.

Het kwaliteitskader cosmetische zorg is via deze link helemaal in te zien.

Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Vanaf 2022 zal er ook een meldingsplicht en vergunningsplicht gaan gelden voor alle zorgverleners in Nederland, ook voor de solistische zorgaanbieders die in salons of kapsalons werken. Op 1 januari 2022 treedt namelijk de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, zoals cosmetisch artsen en cosmetische klinieken. Voor startende aanbieders gaat er wat veranderen, zij krijgen namelijk te maken met een meldplicht. Nu beginnen schoonheidssalons, kappers of solistische artsen te makkelijk en te snel een kliniek of praktijk. Deze regels zorgen voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorgaanbieder. Maar ook voor de bestaande zorgaanbieders heeft de wet gevolgen. Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit in zijn algemeen. De IGJ, ofwel de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt hierop toezicht en kan visiteren en handhaven.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen in Nederland goede zorg krijgt. Daarom heeft zij wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz vervangt de wetten kwaliteitswet zorginstellingen en de wet klachtrecht zorgsector.

Iedere kliniek in Nederland moet jaarlijks kwaliteitsindicatoren aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie analyseert de aangeleverde informatie om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg. Hierover verschijnt ieder najaar een overzichtsrapport genaamd ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken’.

Sinds 1 januari 2016 moeten alle zorgaanbieders aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen; Dit geldt ook voor alle aanbieders van cosmetische zorg (privéklinieken, ziekenhuizen, maar ook zelfstandige artsen of schoonheidssalons die met artsen werken). Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze Wkkgz geeft onder andere aan dat zorgaanbieders goede zorg moeten leveren en wat hieronder precies wordt verstaan. Ook geeft de Wkkgz aan waar zorgaanbieders aan moet voldoen op het moment dat één van hun cliënten een klacht heeft over de geleverde cosmetische zorg. Zo verplicht de Wkkgz bijvoorbeeld dat zorgaanbieders zich aansluiten bij een erkende geschilleninstantie.

Wie vallen onder de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor alle individuele zorgverleners, zoals ZZP-ers. Organisaties of individuele zorgverleners vallen onder de wet wanneer ze handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoeren. Hierbij moet worden gedacht aan zowel operatieve als niet-operatieve ingrepen, zoals borstvergrotingen, ooglidcorrecties, oorlel– of schaamlipcorrecties, injectables met fillers of Botuline toxines, maar ook het weglaseren van haren of tatoeages valt eronder. Dat betekent dat ook de artsen die in salons komen voor Botox en fillers moeten voldoen aan de wetgeving.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg stelt regels aan de beroepsuitoefening. De wet heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De cliënt wordt hierbij beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als registratie, titelbescherming, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. In het BIG-register kunt u alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars terugvinden. Voor jouw als consument altijd belangrijk om dit zorgvuldig te controleren.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. De Wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De wet gaat over de relatie tussen cliënt/patiënt en zorgverlener. De WGBO is dus van belang voor iedereen die met medische of cosmetische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een cliënt of patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van cliënten en patiënten die medische zorg nodig hebben. Het recht op informatie over de behandeling is één van de meest belangrijke. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: de cliënt moet goed geïnformeerd zijn. De arts of medisch specialist is dus verplicht om je te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Echter, ook de cliënt heeft plichten. De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Ook staat er in deze wet onder andere het recht op inzage in het medisch dossier beschreven, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op geheimhouding en privacy.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Afspraak maken