Algemene voorwaarden

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Behandelingsovereenkomst: alle door Kliniek voor jou met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.

Cliënt: de wederpartij van Kliniek voor jou bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door Kliniek voor jou worden uitgeoefend.

2. Uitzonderingen op de algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Kliniek voor jou daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

3. Resultaten behandeling

De specialist heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverplichting. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige behandelingen is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende behandeling uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende behandeling kan extra kosten met zich meebrengen.

4. Uitvoering behandelovereenkomst

Kliniek voor jou zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Kliniek voor jou heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Kliniek voor jou hoeft daarvoor geen toestemming van de cliënt te verkrijgen.

5. Geheimhouding

Kliniek voor jou is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Kliniek voor jou door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De
verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Kliniek voor jou is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische en visitatie doeleinden. Kliniek voor jou zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

6. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Kliniek voor jou is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

7. Annuleren van de afspraak of no show

Het kan gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. Kliniek voor jou biedt de mogelijkheid een afspraak kosteloos te annuleren, echter wel onder bepaalde voorwaarden:

De afspraken voor een adviesgesprek of behandeling dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via e-mail te worden gewijzigd/geannuleerd, anders worden er kosten in rekening gebracht;

Bij no show van consult afspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) brengen wij € 35,00 in rekening. Bij no show van behandelingen wordt 50% van het geldende tarief van de behandeling in rekening gebracht.

9. Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Kliniek voor jou of haar medewerkers of jegens medecliënten.

10. Betalingsvoorwaarden

Betalingen worden gedaan op de dag van de ingreep. Wij accepteren pinbetalingen en contante betalingen. Betalingen met een creditcard zijn helaas niet mogelijk.

11. Prijswijzigingen

Kliniek voor jou behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

12. Aansprakelijkheid van Kliniek voor jou

De aansprakelijkheid van Kliniek voor jou, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kliniek voor jou beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling heeft plaatsgevonden.

13. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroepsuitoefening

Kliniek voor jou aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

14. Afhandeling klachten

Voor ons klachten reglement verwijzen wij u door naar de volgende pagina: www.kliniekvoorjou.nl/klachtenregeling.

15. Communicatieve uitingen

Het is verboden om uitingen van Kliniek voor jou ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge communicatie, facebookmeldingen, foto’s en drukwerk voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Kliniek voor jou.

16. Correctheid van informatie

Kliniek voor jou streeft naar correcte informatieverstrekking op de website. Ondanks dat is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u Kliniek voor jou hiervan op de hoogte te stellen via info@kliniekvoorjou.nl. Aan het abusievelijk plaatsen van onjuiste informatie door Kliniek voor jou kunnen geen rechten worden ontleend.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Kliniek voor jou te allen tijde gewijzigd worden.

Afspraak maken